Thursday, February 11, 2016

365 Sketches #25Oddly shaped inhaler, 340 more sketches go lol

2 comments:

Saskia said...

great sketches on your blog!

smiles, Saskia

Jennifer Rose Phillip said...

thanks Saskia :)